Loading...

Polityka Prywatności Yush Pracownia Marketingowa Magdalena Janaczek

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.yushpracownia.pl jest Yush Pracownia Markletingowa Magdalena Janaczek, ul.Jagiełły 31b, 02-495 Warszawa, NIP 563-20-94-222 (dalej jako: „Administrator”).

 

Użytkownik w razie pytań lub żądań związanych z realizacją praw lub wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres magda@yushpracownia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących przypadkach:

 

 1. w celu bieżącego kontaktu (m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną) – Administrator może przetwarzać dane Użytkowników takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane wymagane przez formularz kontaktowy, a także inne dane, które Użytkownik zdecyduje się przekazać w treści skierowanej do Administratora wiadomości. W takim wypadku dane osobowe są przetwarzane w celu: 1/ udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika lub odniesienia się do poruszanej przez Użytkownika sprawy (w tym pytania i/lub zagadnienia dotyczącego prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, jego produktów i/lub prowadzenia z Użytkownikiem innej korespondencji), w której Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest właściwa obsługa Użytkownika, w tym udzielenie odpowiedzi na przekazane pytanie lub odniesienie się do innej sprawy, w której Użytkownik kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy lub poprzez pocztę elektroniczną lub drogą telefoniczną; 2/ archiwizacji, po zakończeniu wspólnej korespondencji lub wymiany informacji (co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 3/ identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania/zagadnienia przekazanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania/zagadnienia podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu prowadzenia z Administratorem korespondencji czy wymiany informacji. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika potrwa najpóźniej do czasu złożenia przez niego uzasadnionego sprzeciwu
 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń i praw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.
 3. w celu zarządzania stroną internetową i analizowania danych gromadzonych w sposób automatyczny – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas działalności Serwisu, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Ponadto w pozostałych (innych niż powyższe) przypadkach, o których Administrator informuje na bieżąco – dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane na podstawie: 1/  dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 2/ obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 3/  niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

W zakresie w jakim przewidują to obowiązujące przepisy prawa dotyczące danych osobowych, Użytkownik posiada następujące uprawnienia:

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO): Użytkownik posiada prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, posiada prawo dostępu do nich oraz uzyskania informacji m.in.: o celu ich przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym jego dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych ze względu na ich nieprawidłowość bądź niekompletność.
 3. prawo do usunięcia danych osobowych czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo Użytkownik posiada uprawnienie do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych i poinformowania podmiotów, którym Administrator przekazał jego dane, o żądaniu Użytkownika.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): w określonych przypadkach Użytkownik posiada prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj.: a) gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebne są one Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika. 
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Użytkownik posiada prawo do otrzymania danych osobowych, które dostarczył Administratorowi oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Użytkownika administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przesłanki wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. O ile jest to technicznie możliwe, Użytkownik może także zażądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu uprawnionemu administratorowi.
 6. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): jeżeli Administrator przetwarza dane Użytkownika na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownik w każdym czasie posiada uprawnienie sprzeciwienia się przetwarzaniu przez Administratora jego danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Sprzeciw Użytkownika w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie (z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w przepisach prawa). Wówczas Administrator nie może przetwarzać danych Użytkownika chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 7. prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO): jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), posiada on prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza obowiązujące przepisy, posiada on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby zrealizować swoje prawa (z wyjątkiem prawa, o którym mowa w lit. h powyżej), Użytkownik powinien zwrócić się do Administratora za pośrednictwem e-maila na adres: magda@yushpracownia.pl.

 

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych, hostingowych, kurierskich, prawnych, a także podmiotom dostarczającym usługi analiz statystycznych, usługi reklamowe i marketingowe (w tym serwisy mailingowe), agencjom marketingowym czy podmiotom zapewniającym utrzymanie Serwisu Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba może je przekazać poza EOG wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnego z RODO, m.in. poprzez: stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniających wymogi RODO; współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna i aktualna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 

 

 

Narzędzia marketingowe

 

1/ Google Analytics 4 – Administrator na stronie wykorzystuje narzędzie analityczne jakim jest Google Analytics 4. Narzędzie to wykorzystuje własne pliki cookies i za pomocą specjalnego kodu analizuje statystyki oraz weryfikuje ruch na stronie. Ma to na celu ulepszanie i rozwój strony internetowej Administratora. Google Analytics gromadzi m.in. anonimowe informacje dotyczące wizyt na stronie czy też dotyczące czasu poświęconego na stronie przez Użytkowników. W ramach usługi Google Analytics Administrator może korzystać z następujących funkcji reklamowych m.in.: (1) raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google; (2) raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; (3) zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookies dotyczących reklam. Za pomocą ustawień przeglądarki, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod (np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI) możesz zrezygnować z używanych przez nas funkcji reklamowych. Informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych przez Google dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. 

 

2/ Google Ads – w celu rozwijania funkcjonalności strony Administrator może korzystać z narzędzia marketingowego Google Ads. Dzięki tej usłudze reklamy Administratora mogą wyświetlać się na zewnętrznych stronach internetowych, a na podstawie zebranych danych podczas kampanii reklamwych Administrator ma możliwość oceny skuteczności wybranych przez siebie środków reklamowych. Google Ads wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym mierzone są parametry dotarcia z przekazem reklamowym do odbiorcy. Zebrane dane Administrator wykorzystuje wyłącznie w celach statystycznych. Kampanie reklamowe zlecane są przez Administratora tylko na podstawie kryteriów zbiorczych (określonych grup docelowych), a nie na podstawie kryterium konkretnego Użytkownika korzystającego ze strony internetowej. 

 

Media społecznościowe

 

Na stronie internetowej Administrator może umieszczać wtyczki do portali społecznościowych, np.: Linkedin. Zastosowanie funkcji wtyczki może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies takich portali. Zastosowanie funkcji wtyczki następuje przez kliknięcie przycisku z odpowiednią ikoną, co powoduje bezpośrednie połączenie z profilem Administratora na poszczególnych portalach. W przypadku gdy Użytkownik korzysta ze strony internetowej, a jednocześnie pozostaje zalogowany na takich portalach, informacja o wejściu na stronę internetową zostaje odnotowana na tych portalach. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na to aby wskazane powyżej portale pozyskiwały informacje o jego wizytach w Serwisie, zaleca się uprzednie wylogowanie się ze swoich kont na takich portalach.

 

Polityka “Cookies”

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator (dotyczy plików cookies własnych).

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 

 • „sesyjne” (session cookies) – które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • „stałe” (persistent cookies) które są plikami cookies przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 

 

Zgodę na wykorzystywanie plików cookies można wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki lub ustawienia dotyczące ograniczenia śledzenia reklam na urządzeniu. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Osoby trzecie, w tym Facebook i Google, mogą wykorzystywać swoje pliki cookies (pliki cookies zewnętrzne), sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Administrator na bieżąco weryfikuje treść niniejszej Polityki Prywatności, aby była ona w pełni aktualna. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian lub uzupełnień, które mogą wynikać w szczególności z potrzeb dostosowywania do zmian w obowiązujących przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem oferty Administratora lub funkcjonalności Serwisu, Administrator będzie informować o tym na swoim Serwisie (np. poprzez wiadomość web push) lub może także przez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana. Zawsze gdy Użytkownik korzysta z Serwisu zachęca się, aby odwiedził zakładkę „Polityka Prywatności”.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora


Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberfolks.pl

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 17.07.2023 r.

 

Top